UBYTOVACÍ ŘÁD

DOMOVNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD

bytového a kancelářského domu na adrese Bryksova 939/37, Černý Most, 198 00 Praha 14
/domovní řád nabyl účinnosti dne 1. dubna 2018/


1. Úvodní ustanovení

1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných prostorů domu spravovaných nájemcem budovy, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi nájemcem a podnájemci je v této oblasti stanovena příslušnou podnájemní smlouvou, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
1.2 Domovní řád podrobněji upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných prostor domu.
1.3 Domovní řád přispívá k tomu, aby byl dům, jednotlivé byty i nebytové prostory řádně užívány a udržovány, a aby bylo zabráněno jejich poškozování a znehodnocování.
1.4 Domovní řád je závazný pro všechny osoby, které užívají byt, společné prostory a zařízení v domě, tedy pro všechny uživatele bytů, uživatele nebytových prostor a pro všechny osoby, jimž uživatelé bytů a nebytových prostor umožní vstup do domu.

2. Vymezení pojmů

2.1 „Budovou“ či „domem“ se rozumí dům stavba č.p. 939, na adrese Bryksova 939/37, Černý Most, 198 00 Praha 14, v katastrálním území Černý Most, zapsaná na LV č. 90, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha.
2.2 „Nájemcem“ budovy se rozumí společnost Enteraze s.r.o., IČ 058 52 498, se sídlem Michalovy Hory 162, 348 13 Chodová Planá, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35692.
2.3 „Podnájemcem“ je osoba, která uzavřela s nájemcem podnájemní smlouvu na byt, část bytu či nebytový prostor.
2.4 Pro účely domovního řádu se „bytem“ rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
2.5 „Nebytové prostory“ jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, zájmové činnosti, garáže apod.).
2.6 „Společnými prostory“ se rozumí části budovy určené pro společné užívání, zejména vchody, schodiště, chodby, výtahy, jídelna, úklidová místnost a další místnosti bez konkrétního označení.

3. Práva a povinnosti z podnájmu bytu

3.1 Práva a povinnosti z podnájmu bytu jsou upraveny podnájemní smlouvou a občanským zákoníkem.
3.2 Podnájemci jsou při výkonu svých práv povinni dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním podnájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z podnájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
3.3 Podnájemce je povinen umožnit vstup do bytu za účelem zjištění technického stavu bytu a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla a vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku apod.) je nájemce oprávněn vstoupit do bytu bez předchozího upozornění podnájemce.
3.4 Podnájemce je oprávněn a povinen byt i společné prostory domu užívat řádně.
3.5 Podnájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu nájemce v bytě podnikat.
3.6 Podnájemce nesmí bez písemného souhlasu nájemce provádět v bytě jakékoliv stavební úpravy či přesunovat nábytek či jiné vybavení bytu.
3.7 Podnájemce si smí do bytu nastěhovat člena rodiny pouze pokud s tím nájemce předem písemně souhlasil.
3.8 V celém domě platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze na určených místech (balkon, vymezený prostor před budovou). Za každý případ porušení zákazu dle předchozí věty je podnájemce povinen zaplatit nájemci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.
3.9 Podnájemce je povinen zdržet se vnášení, přechovávání či výroby návykových látek ve všech částech domu. Pokud podnájemce tuto povinnost poruší či pokud bude v domě pod vlivem návykové látky, má nájemce právo podnájemce z domu vyvést a umožnit mu přístup do budovy až v okamžiku, kdy nebude pod vlivem návykové látky a nebude tak nebezpečným pro sebe a své okolí.
3.10 Podnájemce je povinen zdržet se vnášení či skladování nebezpečných věcí, zejména hořlavých či výbušných látek či nebezpečných chemických látek, nebezpečných věcí, zbraní apod. ve všech částech domu.

4. Užívání společných prostor domu

4.1 Společné prostory domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů bytů či nebytových prostor.
4.2 Podnájemce je povinen se zdržovat pouze v části bytu a ve společných prostorách tohoto bytu. Podnájemci není dovoleno se zdržovat v jiných podlažích domu či v jiných bytech kromě společných prostor domu, výtahů a schodiště. Návštěva jiného bytu v domě je možná pouze za souhlasu podnájemců tohoto bytu.
4.3 Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno.
4.4 Ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je podnájemce povinen při odchodu zhasnout.
4.5 Poškozování informačních zařízení v domě (vývěsky, oznámení, informační nápisy apod.) bude posuzováno jako závažné poškozování majetku.
4.6 V topném období musí být okna společných prostorů, s výjimkou krátkodobého vyvětrání, dobře uzavřena.
4.7 Čištění obuvi, šatů a jiných předmětů není ve společných prostorách domu přípustné.

5. Vyvěšování a vykládání věcí

5.1 Podnájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu nájemce umísťovat na vnější konstrukce (např. balkony, okna, fasáda, středa) jakákoliv zařízení a předměty.
5.2 Květiny v oknech či na balkonech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
5.3 Pro stavbu a instalaci venkovních televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu nájemce.

6. Zajištění pořádku a čistoty v domě

6.1 Podnájemce je povinen udržovat v domě i v jeho okolí pořádek a čistotu, stejně tak osoby, které ho navštěvují.
6.2 Správce domu je povinen zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu. V případě, že nájemce rozhodne o tom, že úklid společných částí domu budou provádět sami podnájemci, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, mytí schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období.
6.3 Způsobí-li podnájemce nebo jeho návštěva v bytě či ve společných prostorách jakékoliv znečištění, je povinen znečištění neprodleně odstranit. V opačném případě může být odstranění znečištění provedeno nájemcem na náklady podnájemce.
6.4 Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována čistota.
6.5 Větrání bytu do vnitřních prostor domu je zakázáno.
6.6 Je zakázáno vyhazovat jakékoliv předměty, například zbytky potravin z oken a balkonů, a to i za účelem krmení zvěře.
6.7 Podnájemce je povinen po každém užití společné kuchyně uvést prostor do čistého stavu tak, aby další podnájemci mohli kuchyni bez obtíží užívat.

7. Klid v domě

7.1 Podnájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní podnájemce/nájemce nadměrným hlukem, prachem, zápachem či jinými imisemi.
7.2 V době od 22:00 do 6:00 jsou podnájemci povinni dodržovat noční klid.

8. Návštěvy

8.1 Do budovy lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám, které bude podnájemce doprovázet již od vchodových dveří.
8.2 Každý návštěvník je povinen při vstupu do domu nahlásit na recepci účel návštěvy a přibližnou dobu trvání přítomnosti v domě. Tyto údaje je povinen stvrdit na vyplněném formuláři. Návštěvník je rovněž povinen na recepci nahlásit svůj odchod z domu. Mimo provozní dobu recepce je návštěvník povinen svůj příchod a odchod nahlásit správci budovy.
8.3 Jiným osobám, které se nemohou legitimovat dokladem totožnosti či jiným obdobným dokladem, anebo nahlásí návštěvu momentálně nepřítomného podnájemce, nelze vstup do domu umožnit.
8.4 V době nočního klidu jsou návštěvy zakázány.
8.5 Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v domě. Podnájemce nese za svou návštěvu plnou odpovědnost.

9. Náhrada škody

9.1 Každý podnájemce je povinen neprodleně nahlásit správci budovy, v případě jeho nepřítomnosti administrativnímu oddělení nájemce, jakékoliv závady, poruchy, ztrátu či jiné poškození bytu či společných prostor domu.
9.2 V případě, že škoda vznikla úmyslným či neúmyslným zaviněním podnájemce či osob, jímž podnájemce umožnil vstup do domu, je podnájemce povinen škodu nahradit. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu nebo náhrada v penězích. O výši kompenzace rozhodne nájemce.

10. Domácí zvířata

10.1 V celém domě je zakázán chov jakýchkoliv zvířat bez předchozího písemného souhlasu nájemce.

11. Klíče a jejich užívání

11.1 Každý podnájemce má právo na dodání jednoho klíče od hlavních vstupních dveří do domu, jednoho klíče od bytu a společných prostor.
11.2 Podnájemce složí správci budovy vratnou kauci 1.000 Kč. V případě, že při ukončení podnájemní smlouvy vrátí veškeré klíče, které mu byly svěřeny, bude mu kauce v plné výši vrácena. V případě, že klíč ztratí či poškodí, bude z kauce odečtena částka odpovídající výši škody.
11.3 Každý, kdo má klíč, je povinen zabezpečit zamezení přístupu cizích osob do domu, zejména v době nočního klidu.
11.4 Podnájemce je povinen po skončení práva na užívání bytu odevzdat správci domu všechny klíče, které má k zámkům v domě bez náhrady, a to nejpozději při předání vyklizeného bytu.
11.5 Podnájemci je zakázáno pořizovat jakékoliv kopie klíčů.

12. Výtahy

12.1 Podnájemce je povinen užívat výtahy dle návodu a v rozsahu a způsobem přiměřeným stavu výtahu. V případě jakékoliv závady výtahu je podnájemce povinen tuto závadu neprodleně ohlásit nájemci.

13. Jídelna, prádelna a sušárna

13.1 Způsob užívání jídelny, prádelny a sušárny stanoví nájemce domu.

14. Požární bezpečnost

14.1 Podnájemce je povinen se seznámit s požárním řádem domu a dodržovat všechna jeho ustanovení.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů.
15.2 Nedodržení ustanovení domovního řádu ze strany podnájemců je porušením povinností podnájemce z podnájemní smlouvy a může být důvodem pro okamžitou výpověď podnájmu nájemcem.